Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Zprostředkovatelská Smlouva

Petr Dvořák, vystupující pod obchodní firmou D&D reality Petr Dvořák,

IČ: 74842439

DIČ: CZ8401230178

se sídlem K Třešňovce 64, 252 29, Karlík

fyzická osoba podnikatel, nezapsaná v obchodním rejstříku

email: dvorak@dd-reality.cz

tel.: +420 724 036 677

(dále též „D&D reality“)

a

Jméno a příjmení

r.č./nar…………………………………………….

bytem:………………………………………...

email:…………………………………………

tel.:……………………………………………

(dále též „Zájemce“)

(D&D reality jako „Zprostředkovatel“ a D&D reality Zájemce společně též jako „Smluvní strany“)

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o

Zprostředkování prodeje nemovitosti

 

I.

Úvodní ustanovení

1. Zájemce je vlastníkem pozemku č.parc. ……………….. – ……………………… o výměře ………………. m2 a pozemku č.parc. …………………. – …………………. o výměře ……………. m2. Nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro …………… kraj, Katastrální pracoviště …………………. na LV č. ……………. v obci …………. a k.ú. ………….. Výpis z katastru nemovitostí výše uvedených nemovitostí je přílohou č. 1 této smlouvy.
(dále jen „Nemovitost“)

 

2. Zájemce předal Zprostředkovateli k Nemovitosti dostupnou dokumentaci a informace o nemovitosti:

1.…………………………………………..

2. Informace o nemovitosti jsou zaznamenány POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ INFORMACÍ V souvislosti s PRODEJEM

3. Ostatní chybějící dokumentaci si zajistí zprostředkovatel na vlastní náklad a zájemce mu za tímto účelem uděluje plnou moc.

II.

Předmět smlouvy

1. Zprostředkovatel se zavazuje zajistit Zájemci prodej uvedených nemovitostí v článku I. této Smlouvy a zajistit mu pro Zájemce dodaní kupujícího.

2. Zprostředkovatel bude nabízet nemovitosti uvedené v čl. I:

za kupní cenu ………..,-Kč/m2, tj.………… m2 za ………………..,-Kč
+ provize zprostředkovatele dle č.l. III / včetně provize zprostředkovatele
celkem cena nemovitosti…………..,-Kč.

 

za kupní cenu …………..,-Kč/m2/J, tj………… m2 za ………………..,-Kč
+ provize zprostředkovatele dle č.l. III / včetně provize zprostředkovatele
celkem cena nemovitosti…………..,-Kč.

 

za kupní cenu ………………..,-Kč
+ provize zprostředkovatele dle č.l. III / včetně provize zprostředkovatele
celkem cena nemovitosti…………..,-Kč.

(dále jen „Kupní cena“ nebo Prodejní cena“)

III.

Plnění zprostředkovatele

1. Předmětem plnění Zprostředkovatele je:

zajistit na svůj náklad prezentaci na stránkách www.dd-reality.cz,  a to ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne podpisu této Smlouvy dle uvážení Zprostředkovatele zajištění inzerce na vlastních webových stránkách;

zajistit na svůj náklad inzerci na webových portálech sreality.cz, reality.idnes.cz  a eurobydlení a další podle uvážení;

obstarání kupujícího, včetně osobní účasti Zprostředkovatele při prohlídkách;

zajištění právního servisu: sepsání rezervační smlouvy, anebo smlouvy o budoucí kupní smlouvě, kupní smlouvy, návrhu na vklad vlastnického práva do KN, předávacího protokolu k nemovitosti (smluvní partner pro právní servis – Advokátní kancelář Mgr. Petr Sikora ČAK č. 10409);

podání návrhu na vklad vlastnického práva kupní smlouvy do katastru nemovitostí, na příslušné katastrální pracoviště, včetně úhrady správního poplatku;

předání nemovitosti, včetně přehlášení veškerých energií nemovitosti nebo převodu práv;

zajištění na svůj náklad advokátní úschovu kupní ceny u smluvního partnera Advokátní kanceláře Mgr. Petr Sikora ČAK č. 10409.

2. Zprostředkovatel s každým potencionálním kupujícím, sepíše protokol o předání informací o nemovitostech uvedený v čl. I této Smlouvy.

IV.

Provize a její úhrada

1. Provize za zprostředkování na základě dohody Smluvních stran činí ……… % bez DPH (21 %) ze skutečné prodejní ceny nemovitostí uvedených v čl. I této Smlouvy. Zprostředkovatel je plátcem DPH.

2. Závazek Zprostředkovatele z této Smlouvy bude splněn okamžikem podepsání kupních smluv, podáním návrhů na vklad do katastru nemovitostí a zaplacením plné prodejní ceny. Tímto dnem vzniká Zprostředkovateli nárok na provizi.

V.

Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou na 6 nebo 12  kalendářních měsíců od podpisu této smlouvy s automatickým prodloužením doby o další 3 kalendářní měsíce, pokud však zájemce minimálně 30 dnů před prodloužením smlouvy písemně nepožádá o ukončení této smlouvy.

2. Zanikne-li tato Smlouva v důsledku uplynutí doby, na kterou byla uzavřena, aniž by došlo ke splnění jejího účelu, Zprostředkovateli zaniká nárok na provizi, ledaže nedojde k naplnění čl. VII. odst. 3 této smlouvy.

V.

Exkluzivita

1. Zájemce poskytuje po dobu platnosti této Smlouvy Zprostředkovateli exkluzivitu – výhradní právo prodeje.

2. Zprostředkovatel si po ukončení této Smlouvy vyhrazuje právo 3 měsíční ochranné lhůty na klienty dodané Zprostředkovatelem v době platnosti této Smlouvy.

3. Zájemce má možnost prodávanou nemovitost i sám nabízet za uvedenou kupní cenu dle čl. II odst. 2 této Smlouvy, ale prodej Nemovitosti je povinen uskutečnit prostřednictvím Zprostředkovatele. Pokud by se kupující zkontaktoval se Zájemcem sám bez účasti zprostředkovatele Zájemce je povinen uskutečnit prodej Nemovitosti prostřednictvím Zprostředkovatele. Pokud tak Zájemce neučiní, Zprostředkovatel má nárok na smluvní pokutu ve výši  50%  z požadované Provize dle čl. III odst.1, a to z ceny uvedené v čl. II odst. 2 této Smlouvy a to do 14 pracovních dnů od doručení oznámení porušení tohoto ustanovení.

VI.

Zvláštní podmínky

1. Zprostředkovatel je oprávněn převzít od kupujícího blokovací depozitum na koupi nemovitostí, uvedených v čl. I této Smlouvy, v maximální výši 2/3 provize dle čl. III odst.1.

2. Pokud zájemce o koupi odstoupí od uzavření kupní smlouvy a složené blokovací depozitum propadne jako smluvní pokuta ve prospěch Zájemce, bude z této částky náležet 30 % Zájemci a 70 % Zprostředkovateli jako náhrada nákladů.

VII.

Další ujednání

1. Zájemce prohlašuje, že byl zprostředkovatelem upozorněn na povinnosti vyplývající:

Z ustanovení § 125 zák.č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), tj. na povinnost odevzdat stavební dokumentaci k předmětným nemovitostem novému vlastníkovi.

Ze zákona č. 406/2000 Sb. zejména na povinnost mít vyhotoven Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) předmětných nemovitostí již při inzerci prodeje a tento průkaz předat novému vlastníkovi nejpozději při podpisu zprostředkovávané smlouvy nebo je náhrady ve zvláštních případech.

2. Zájemcem potvrzuje, že se před podpisem seznámil:

S Poučením spotřebitele, které je přílohou č. 2 této smlouvy.

Se Zásadami ochrany osobních údajů zprostředkovatele a Poskytnutí osobních údajů Zájemce je požadováno z důvodu oprávněného zájmu zprostředkovatele, a že jsou tyto nezbytné pro plnění smlouvy, informační doložka je přílohou č. 3 této smlouvy.

3. Vzniku práva zprostředkovatele na odměnu nebrání skutečnost, že teprve po zániku této smlouvy dojde k uzavření předmětné kupní smlouvy k nemovitostem, popř. smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy k nemovitostem, pokud zprostředkovatel umožnil prohlídku nemovitostí nebo předal podklady k nemovitostem zájemci o koupi v době platnosti této smlouvy.

4. Zájemce výslovně žádá zprostředkovatele s plným vědomím práv a povinností vyplývajících z realizovaného poučení, aby zprostředkovatel začal s poskytováním služeb dle této smlouvy již ve lhůtě pro odstoupení zájemce od této smlouvy, byla-li tato smlouva uzavřena mimo obvyklé obchodní prostory zprostředkovatele.

VIII.

Závěrečné ustanovení

1. Pokud tato Smlouva nestanoví jinak, platí o právech a povinnostech Zprostředkovatele a Zájemce příslušná ustanovení Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a ostatních obecně platných právních předpisů.

2. Veškerá oznámení, žádosti a jiná sdělení, která mají být učiněna či provedena v souladu s touto Smlouvou, budou písemná. Oznámení, žádosti, zasílání podkladů nebo jiné sdělení se považuje za řádně učiněné či provedené, jestliže je smluvní straně, které může nebo má být učiněno či provedeno, doručeno osobně, doporučenou poštou, oskenovaný dokument e-mailovou formou ve formátu pdf na adresu smluvní strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo na takovou jinou adresu Smluvní strany, kterou Smluvní strana oznámí druhé Smluvní straně, která oznámení, žádost či jiné sdělení činí či provádí. Jakékoliv oznámení podle této Smlouvy bude považováno za doručené (i) dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo doručováno osobně; (ii) 3 dnem od odeslání doporučenou poštou; (iii) pokud oznámení bylo doručováno e-mailem se zpráva považuje za doručenou okamžikem, kdy příjemce zpětně potvrdí doručení zprávy e-mailem.

3. Tato Smlouva je sepsána ve ……. vyhotoveních. Po podpisu obdrží každá ze Smluvních stran po jednom vyhotovení.

4. Jakékoliv změny, doplňky nebo dodatky k této Smlouvě lze provést pouze písemnou formou podepsanou všemi třemi Smluvními stranami.

5. Tuto smlouvu může vypovědět kterákoli ze stran bez udání důvodu s tím, že výpovědní lhůta je 14 dní a běží ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně.

6. Smluvní strany se zavazují případné spory vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu řešit především vzájemným jednáním a dohodou, bez jednostranných kroků odporujícím této Smlouvě a dobrým mravům, s cílem vyřešit předmět sporu opatřením učiněným příslušnou Smluvní stranou. Nedojde-li k dohodě o sporné záležitosti, může se kterákoliv strana obrátit k příslušnému soudu v ČR.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že všechna ujednání této Smlouvy považují za řádně určité, srozumitelné a jasně vymezené, zavazují se neuplatňovat neplatnost celé této Smlouvy v případě zjištění neplatnosti některé jednotlivé části a tento závazek nepovažují za závazek přijatý v rozporu s dobrými mravy.

8. Účastníci této Smlouvy prohlašují po jejím přečtení, že souhlasí s jejím obsahem a že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a jejich svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

 

V Karlíku dne ………...20….

 

 

………………………..

D&D reality, Petr Dvořák

 

 

 

 

…………………………

jméno a příjmení

Vytvořit poptávku

Rozšířené hledání


Typ nabídky

Upřesnit


Cena a plocha

m2
m2

Kraj a lokalita


Rozšířené hledání


Typ nabídky

Upřesnit


Cena a plocha

m2
m2

Kraj a lokalita


Máte otázku?